ပန္းကေလး ၂

"ပန္းကေလး ၂ ၾကာပန္းေတြရဲ႕ မူလ ဘူတကေတာ့ ေရျပင္က်ယ္ေပ့ါေလ ကိုယ့္အခန္းနံရံမွာ အိုင္းဒီးရဲ႕ ၾကာ ပန္းခ်ီကား ဖေယာင္းေတာင့္နဲ႕ဆြဲထားတာ သူက ကန္ေရျပင္ရဲ႕အေရာင္ကို အျပာေရာင္နဲ႕ျခယ္ေရးထားတယ္ ကံအားေလ်ာ္စြာ - ဒီပန္းခ်ီကားခ်ိတ္ဆြဲထားတဲ့ ကိုယ့္အခန္းနံရံကလည္း အျပာေရာင္။"

 ၾကာပန္းေတြရဲ႕
မူလ ဘူတကေတာ့
ေရျပင္က်ယ္ေပ့ါေလ

 ကိုယ့္အခန္းနံရံမွာ
အိုင္းဒီးရဲ႕ ၾကာ ပန္းခ်ီကား
ဖေယာင္းေတာင့္နဲ႕ဆြဲထားတာ

 သူက ကန္ေရျပင္ရဲ႕အေရာင္ကို
အျပာေရာင္နဲ႕ျခယ္ေရးထားတယ္

 ကံအားေလ်ာ္စြာ –
ဒီပန္းခ်ီကားခ်ိတ္ဆြဲထားတဲ့
ကိုယ့္အခန္းနံရံကလည္း အျပာေရာင္။

 

Painting credit to Anna Biak Tha Mawi

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s