ပန္းကေလး ၁

ပန္းကေလး

ေက်ာင္းမွာ အေထြေထြသိပၸံ စသင္ေတာ့
အရာ၀တၳဳ ပစၥည္းေတြရဲ႕ ရုပ္ဂုဏ္သတၱိ
ဓါတ္ဂုဏ္သတၱိ ဆိုတာသင္ရတယ္

ေရ၏ အေရာင္အဆင္းအနံ႕အရသာမွာ..
သၾကား၏အေရာင္အဆင္းအနံ႕အရသာမွာ..
အစရွိသျဖင့္ေပါ့ေလ

ပန္းကေလး..
မင့္ အေရာင္အဆင္း အနံ႕အရသာက
အားလံုး ၾကည္ျပာေရာင္ –။

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s