က်ီးကန္းဥေရာင္ ဆန္းေဒး

photo-manipulation-surrealism16

ပန္းျခံထဲမွာ ေၾကာင္တစ္ေကာင္မွ ရွိမေနဘူး
ပန္းျခံကို ျမစ္နဲ႕ပတ္ျပီးထုပ္ပိုးထားတယ္
သူမရဲ႕ ဆံပင္ေတြက ေလထဲမွာ ၀ဲလြင့္လို႕
“ေကာ္ဖီဆိုင္ အရင္သြားၾကမလား..”
ေတာက္ပတဲ့ေနေရာင္ျခည္ဟာ
မိုးသည္းသည္းေအာက္မွာျပာႏွမ္းသြားခဲ့တယ္။

၅ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၅ ဖရာ့ပရာဒင္၊ ၁၁း၀၇ နာရီ

Crow-Egg-Colored Sunday

Not a single cat in the garden.
The garden is paper-wrapped and packaged in a river.
Her hair floats and dances in the wind.
“Shall we stop at a coffee shop first?”
The bright sunshine
Turned blue-gray under the heavy downpour.

October 5, 2015 Phra Pradaeng 11:07 am
Translated by Kenneth Wong

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s