စိမ္းေရႊေရႊရနံ႕ျဖင့္ လ

imagesmoon

ခက္ခဲေသာ အႏွစ္သာရမ်ားဆီ ကူးလူးဆက္ဆံရမွဳ
နီယြန္မီး ရွိတစ္၀က္ ပ်က္တစ္၀က္မွတဆင့္ မဲေျပာင္ေျပာင္
ကတၱရာလမ္းမ်ား ဒုကၡေတြဟာ ပလက္ေဖာင္းမ်ား သဖြယ္
အေကြ႕အေကာက္မ်ားလြန္ေသာ္ ေျဖာင့္တန္းလိုက္ၾကျပန္နဲ႕
ေ၀ယ်ာ၀စၥတစ္ခုထက္ ဘာမွ မပိုတဲ့ တရိပ္ရိပ္ျမင့္တက္လာျခင္း
ငံုးစိစိ ရိုးျပတ္မ်ားျဖင့္ ကန္သင္းရိုးေပၚက အငံု႕စိတ္မ်ားပမာေပ့ါ
ကတြတ္ေပါက္ကေန ေလွ်ာဆင္းသြားတဲ့ ငေျပမႏွယ္သာ။ ။

၁၁ ဇူလိုင္ ၂၀၁၄ ေက်ာက္ေျမာင္း ရန္ကုန္ ၂၃း၁၄ နာရီ

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s