စြန္႕စားတဲ့ စြန္

flyingakite copy

အဆံုးစြန္ထိ စဥ္းစားတယ္
မိုက္မဲမွဳအတြက္ မလိုက္ႏိုင္တဲ့ေစ်းေခၚမွဳထိ

အခ်စ္ဟာ
ယိမ္းႏြဲ႕ႏြဲ႕ေျပာင္းခင္းထဲ..။ ။

ခင္ေအာင္ေအး
၂ မတ္ခ်္ ၂၀၁၄ ဖရာ့ပရာဒင္န္ ဘန္ေကာက္ ၁း၄၈ နာရီ

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s