ဘီအာရ္

JesusIsMyAnchor_540_360_80-300x200

ကိုယ္စီကိုယ္ငွ
ကူးခတ္ခဲ့ၾကပါ၏

ကမ္းသို႕မေရာက္ႏုိင္ၾကတဲ့
နာ၀ါ ေလွမ်ားႏွယ္

ကိုယ္စီကိုယ္ငွ ရဲ႕
မေအာင္မျမင္ အခ်စ္မ်ား..။

အမ္န္-ဆက္ဒ္

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s