ခ်စ္ျခင္း၌တည္ၾကည္ျခင္း

images.jpglotus

ပဒုမၼာၾကာပြင့္မ်ားအားလံုးသည္
လ ေရာင္ဆီသို႕သာ ညီညာစြာ
ညြတ္ေနၾကဘိသကဲ့သို႕ ငါ၏
အာရံုခံစားမွဳ မွန္သမွ်သည္လည္း
ခ်စ္သူဆီသို႕သာ မေသြမတိမ္း
မယိမ္းတမ္း ညြတ္ေနေလ၏ ။

ခင္ေအာင္ေအး
၂၆ ေမ ၂၀၁၄ ဖရာ့ပရာဒင္န္ ၂၂း၁၅ နာရီ

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s