ေရမစီးေတာ့တဲ့ျမစ္

images.jpgdry river

အက်ိဳးအေၾကာင္း မညီညြတ္မွဳေတြသာ က်ိဳးေပါက္
အေနာက္မွ အေရွ႕သို႕တိုင္ မျမဲျမံျခင္း ဒီေရ
လွိဳင္းမဲ့ ကာလအေသ မေရရာျခင္း ကမ္းပါးမ်ားနဲ႕
အမွားထူတဲ့ ဒိုက္သေရာမ်ားသာ ေမ်ာလည္ေ၀့အီ
မနက္ဖန္ဆီသို႕ ယိုင္က်ေနတဲ့ မသိကိန္း အသားတစ္ ။ ။

ခင္ေအာင္ေအး
၂၈၊ ဒီဇင္ဘာ၊ ၂၀၁၂ ေခ်လ္တန္ဂရို႕ဗ္၊ လန္ဒန္ ၀၂း၅၂ နာရီ

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s