စံပယ္

ကိုယ့္ေမႊးတၾကဴ ၾကဴ က လက္ေပၚမွာ
တဆတ္ဆတ္ တုန္ရင္လို႕၊ လိပ္ျပာ၊
ေနေရာင္ျခည္အလင္းတန္းမွ်င္ေသး၊
အရိပ္ေတြျပန္႕ထြက္ရာဆီလိုက္သြား
ခဲ့ျပီ၊ မေရရာတဲ့ ခရီးဟာ ထပ္ျမင့္တက္
မလာေတာ့တဲ့ အပင္အုိၾကီးတစ္ပင္ႏွယ္။

၂ ဇူလိုင္ ၂၀၁၄ ေက်ာက္ေျမာင္း ရန္ကုန္ ၉း၄၁ နာရီ

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s