ျမတ္ႏိုးျခင္း

ဘာမွ မရွိေတာ့တဲ့
အဲ့ဒီ အခြံကိုပဲ ယူပါ့မယ္

ဘာလို႕ဆို
ဒါက ပုိျပီး ေသခ်ာလို႕

ျပီးေတာ့
ဘာမွမရွိေတာ့တဲ့ဆီ
မဆိုက္ေရာက္ခင္က
ရွိေနခဲ့တဲ့ အဲ့ဒီ အရာေလးကိုလဲ
ေလးစားယံုၾကည္မိလို႕ပါ။

၈ ဇူလိုင္ ၂၀၁၄ ေက်ာက္ေျမာင္း ရန္ကုန္ ၁၉း၂၈ နာရီ

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s