ဆင္စြယ္

 

စိမ္းေမွာင္ေနတဲ့ အရြက္ဖားဖားေတြရဲ႕အေပၚ
ၾကည္လင္တဲ့စိတ္နဲ႕ လက္ထဲက ေရဖလားကို
ေစာင္းခ်ကာ ပက္ျဖန္းသြန္းေလာင္း ေပးတယ္
ရင္ထဲမွာ အႏွစ္အသားက်တဲ့ အစြယ္တစ္ခု။ ။

ခင္ေအာင္ေအး
၂၀ ေမ ၂၀၁၄ ဖရာ့ပရာဒင္န္၊ ဘန္ေကာက္ ၁၆း၀၈ နာရီ

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s