ျမင္ကြင္း

ဘယ္လိုမွ
မဖြဲ႕ႏြဲ႕ရက္ပါ

ၾကယ္ေၾကြတာ
ျမင္လိုက္ရတဲ့အခိုက္မွာ။ ။

၂၉၊ ဒီဇင္ဘာ၊ ၂၀၁၂ ၁၂း၂၃ နာရီ

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s