ငွက္ကေလး

မုန္တိုင္းထဲ
မင္း မ်က္ေစ့လည္လမ္းမွား
က်ေရာက္သြားပံု –

ငါ အခု
ဘ၀ထဲ မ်က္ေစ့လည္လမ္းမွားေနပံုနဲ႕
တူလွေခ်ကလား။ ။

ခင္ေအာင္ေအး
၁၇၊ ဒီဇင္ဘာ၊ ၂၀၁၂ ေခ်လ္တန္ဂရို႕ဗ္၊ လန္ဒန္ ၁၂း၃၅ နာရီ

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s